ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ HACCPLAB

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 18001

Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας Προσωπικού Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων OHSAS 18001
ISO 18001

Το πρότυπο OHSAS 18001 αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρισμένα πρότυπα διεθνώς για τα Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΣΔΥΑΕ). Με την εφαρμογή του προτύπου OHSAS 18001 οι Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, καθίστανται ικανές ώστε να ελέγχουν την επαγγελματική επικινδυνότητα και να βελτιώνουν την επίδοση τους. Ωστόσο, οι Ξενοδοχειακές μονάδες για να λειτουργούν βάση ενός ενιαίου ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης, το πρότυπο αυτό μπορεί να είναι συμβατό με άλλα πρότυπα συστημάτων διαχείρισης, όπως το ISO 9001 και το ISO 14001.


Οι απαιτήσεις των προτύπων εστιάζουν κυρίως :

 • Στην αναγνώριση, αξιολόγηση και έλεγχο των κινδύνων
 • στα προγράμματα Διαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας στην εργασία
 • στην οργανωτική δομή των υπευθυνοτήτων και αρμοδιοτήτων
 • στην εκπαίδευση, την ενημέρωση και των ικανοτήτων του προσωπικού
 • στην επικοινωνία
 • στους λειτουργικούς ελέγχους
 • στην προετοιμασία και την ανταπόκριση έκτακτων καταστάσεων
 • στη μέτρηση, παρακολούθηση και την βελτίωση των επιδόσεων σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία

Τα οφέλη από την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας Προσωπικού Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων OHSAS 18001 είναι:

 • Μείωση των ατυχημάτων μέσω μιας συστηματικής προσέγγισης στην εκτίμηση της επικινδυνότητας και στη διαχείριση κινδύνων, που συμβάλλει στην παροχή ασφαλούς περιβάλλοντος στον χώρο της εργασίας.
 • βελτιωμένο ηθικό προσωπικού και μέσω αυτού αύξηση της παραγωγικότητας.
 • εξοικονόμηση πόρων από ασφαλιστικές διεκδικήσεις.
 • εξοικονόμηση πόρων από μειωμένα ασφάλιστρα.

Η μείωση των κινδύνων αφορά, εκτός των εργαζομένων, και τους πελάτες και το κοινό γενικότερα.

Η πιστοποίηση ενός Συστήματος Υγείας και Ασφάλειας κατά OHSAS 18001 δεν είναι υποχρεωτική. Η Πιστοποίηση με το πρότυπο αυτό, αποδεικνύει πως το τουριστικό κατάλυμα δίνει ιδιαίτερη σημασία σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας του προσωπικού του.

*Τέλος, η εγκατάσταση ενός τέτοιου Συστήματος, δεν πριμοδοτείται ούτε στα Ξενοδοχεία, ούτε στα Ε.Ε.Δ.Δ (αν και αυτό ενδέχεται να αλλάξει στο επόμενο διάστημα).

ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ